Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của COVACO theo sơ đồ như sau: