Mục tiêu chất lượng

COVACO hướng tới đạt được chất lượng cao nhất trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình. Để đạt được mục tiêu đó, COVACO tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Công tác đào tạo và phát triển nguồn lực:

- Đào tạo và nâng cao trình độ của cán bộ, công nhân viên công ty đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đặc biệt chú trọng đến đào tạo về ngoại ngữ và tin học;

- Tuyển dụng các ứng viên có trình độ, năng lực đáp ứng ngay khi tiếp cận công việc được phân công đảm nhận;

- Đảm bảo thu nhập cho người lao động để tất cả các thành viên công ty dành trọn tâm huyết và có ý thức phấn đấu xây dựng cho sự phát triển của công ty. 

2. Hiện đại hóa công nghệ, thiết bị thi công:

- Hàng năm, dành một phần lợi nhuận của doanh nghiệp để đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm đạt tới mục tiêu hiện đại hóa công nghệ và thiết bị thi công, đáp ứng nhu cầu sản xuất và phù hợp với sự phát triển về công nghệ của xã hội;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

3. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, chất lượng công trình:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, tích cực xây dựng và phát triển các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, chất lượng công trình;

- Phấn đấu 100% các dự án, công trình hoàn thành đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

4. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh:

- Mở rộng thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đảm bảo trong tương lai công ty hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực;

- Tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tiếp cận với các Chủ đầu tư, nhà đầu tư để tìm kiếm và tăng sản lượng, doanh thu hàng năm;

- Phấn đấu tăng trưởng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước;

- Nâng cao nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp cho các nhân sự cấp cao của công ty, đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí.

5. Duy trì và thực hiện quản lý chất lượng:

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng;

- Nâng cao việc quản lý, soát xét các sản phẩm tư vấn trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư;

- Giám sát chặt chẽ chất lượng công trình theo từng giai đoạn thi công, đảm bảo thi công theo đúng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm của Nhà nước.