Quản lý chi phí đầu tư

COVACO là một trong những Nhà thầu tư vấn có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý chi phí đầu tư. Các dự án, công trình mà COVACO đã tham gia tư vấn quản lý chi phí đầu tư đều đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng vốn, chi phí đầu tư xây dựng do COVACO quản lý luôn đảm bảo tính đúng, tính đủ cho từng gói thầu, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng và mặt bằng giá cả thị trường tại khu vực xây dựng. COVACO luôn được các Chủ đầu tư đánh giá cao trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

* Các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Được quy định tại Điều 133, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau: