Lập dự án đầu tư

Một trong những thế mạnh của COVACO là lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các dự án, công trình thuộc các lĩnh vực: Giao thông; Thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dân dụng và Công nghiệp. 

Nội dung công việc bao gồm:

- Lập thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Thiết kế cơ sở hoặc Thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình chỉ phải lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật).

- Tổng mức đầu tư xây dựng công trình.