Tư vấn quản lý dự án

Lĩnh vực Tư vấn Quản lý dự án cũng là một thế mạnh của COVACO. Với đội ngũ cán bộ được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên ngành và được cấp chứng chỉ hành nghề cho hoạt động Tư vấn Quản lý dự án, COVACO đã và đang cung cấp dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án cho rất nhiều Chủ đầu tư trên địa bàn khắp cả nước. Các dự án, công trình mà COVACO tham gia với tư cách là Nhà thầu Tư vấn Quản lý dự án đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư.   

Với tư cách là Nhà thầu Tư vấn Quản lý dự án, COVACO sẽ tham mưu, đề xuất giúp Chủ đầu tư thực hiện việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện việc quản lý, giám sát các hoạt động xây dựng dự án đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt, cụ thể thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng (nếu cần), chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

- Chuẩn bị Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng hợp dự toán xây dựng công trình để trình cấp có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Lập Hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, tài liệu giúp Chủ đầu tư đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu.

- Giúp chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết. Thực hiện thanh toán giai đoạn hoàn thành và tổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
- Nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào khai thác, sử dụng.

- Lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của Pháp luật.