Khảo sát, thiết kế công trình

COVACO là Nhà thầu Tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

COVACO có đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên ngành và Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có liên quan đến lĩnh vực khảo sát, thiết kế và thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Các dịch vụ tư vấn COVACO đã và đang cung cấp trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế bao gồm:

- Khảo sát địa chất; Khảo sát địa hình; Khảo sát thủy văn;

- Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Công trình giao thông; Công trình hạ tầng kỹ thuật; Công trình thủy lợi; Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công trình xây dựng dân dụng và Công nghiệp;

- Lập tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình;

- Lập dự toán gói thầu thi công xây dựng; Dự toán gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị;

- Lập dự toán điều chỉnh giá do thay đổi giá ca máy, nhân công và vật liệu; Điều chỉnh giá gói thầu; 

- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

- Thẩm tra tổng dự toán, thẩm tra dự toán xây dựng công trình.