Thẩm định giá

COVACO là Công ty Tư vấn chuyên nghiệp về lĩnh vực Thẩm định giá. Các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá mà COVACO đã và đang cung cấp bao gồm:

- Thẩm định giá bất động sản;

- Thẩm định giá thiết bị, máy móc, vật tư;

- Thẩm định giá trị doanh nghiệp;

- Thẩm định giá tài sản vô hình;

- Thẩm định các tài sản khác.

1. Mục đích của thẩm định giá:

- Là cơ sở để lập, thẩm định dự toán công trình;

- Mua, bán, chuyển nhượng tài sản;

- Xác định giá trị tài sản để vay vốn ngân hàng;

- Đầu tư, góp vốn doanh nghiệp;

- Hạch toán sổ sách kế toán doanh nghiệp;

- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Xác định giá trị để liên doanh, liên kết, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp;

- Làm cơ sở để xác định giá trị bảo hiểm tài sản;

- Chứng minh năng lực tài chính;

- Phân chia tài sản;

- Các mục đích khác.

2. Phương pháp thẩm định giá:

- Căn cứ vào tài sản cần thẩm định và tình hình thực tế, Chúng tôi sẽ đưa ra các phương pháp thẩm định giá phù hợp theo quy định của Pháp luật.

3. Cam kết của COVACO

- Tư vấn miễn phí cho Khách hàng các vấn đề có liên quan đến pháp luật về thẩm định giá và các vấn đề có liên quan khác theo yêu cầu của Khách hàng;

- Cam kết thực hiện đúng các nội dung, điều khoản của Hợp đồng thẩm định giá đã ký kết;

- Phát hành Chứng thư thẩm định giá đúng thời gian quy định;

- Chứng thư khi phát hành đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá;

Bảo mật tuyệt đối thông tin;

- Bố trí các chuyên viên có đủ năng lực để thực hiện việc tư vấn cũng như thực hiện Hợp đồng thẩm định giá;

- Cam kết giá dịch vụ thẩm định giá hợp lý nhất cho tất cả các Khách hàng.