Quy định về thời gian trong công tác lựa chọn nhà thầu