Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Thị, huyện Gia Lâm