Dự án xây dựng tuyến đường BOT Tuyên Quang - Phú Thọ